Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A-1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego

Badania ukierunkowane były na wyznaczenie granic i opracowanie projektu strategii rozwoju dla obszaru funkcjonalnego wzdłuż autostrady A-1 w subregionie zachodnim województwa śląskiego. W ramach prac opracowano metodologię delimitacji MOF, dokonano wyznaczenia obszaru.

Załączniki