HUMAN SMART CITY – Projekt partnerski

Human Smart City to pilotażowy program Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju, w którym bierze udział Gmina Siemianowice Śląskie.  Miasto realizuje projekt pod nazwą “Zintegrowany, partnerski system monitoringu i informacji o mieście jako narzędzie wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego Siemianowic Śląskich“, a Fundacja Kreatywny Śląsk jest partnerem w projekcie.

Głównym celem projektu przyczyniającym się do ograniczenia problemów, jest nowa jakość informacji o mieście usprawniająca procesy decyzyjne w zakresie strategicznym i operacyjnym oraz rozwijająca społeczeństwo obywatelskie i współzarządzanie miastem.

Cele szczegółowe:

  • Dostarczenie władzom lokalnym informacji o kluczowych zjawiskach i procesach zachodzących w mieście i jego otoczeniu
  • Podniesienie efektywności podejmowanych na szczeblu lokalnym działań, w tym działań inwestycyjnych
  • Stworzenie podstaw dla dokonywania obiektywnej ewaluacji decyzji i procesów rozwoju lokalnego
  • Wsparcie procesów decyzyjnych i ograniczenie stopnia ich ryzyka
  • Dzielenie się wiedzą o mieście posiadaną przez różne podmioty
  • Stworzenie nowych kanałów komunikacji między użytkownikami a władzami miasta
  • Podniesienie poziomu zaangażowania społeczności lokalnej w sprawy publiczne

 

Źródło: UM Siemianowice Śląskie