Program Rewitalizacji Sulejówka na lata 2016-2020+

Prowadzone prace miały na celu sporządzenie diagnozy obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w Sulejówku oraz identyfikacja zjawisk negatywnych występujących na terenie Miasta Sulejówek wraz z określeniem przyczyn występowania tych zjawisk, z pogłębioną analizą negatywnych zjawisk społecznych w wyniku czego wskazano obszary koncentracji zjawisk negatywnych – społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych. Istotnym elementem Programu jest wskazanie rodzajów projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową.

Dokument został przyjęty przez Radę Miasta Sulejówek w dniu 1 września 2016 roku.

Załączniki