Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Będzina na lata 2014-2020

Prace nad dokumentem obejmowały opracowanie dwóch części strategii. Część diagnostyczna bazowała na badaniach ankietowych i wywiadach bezpośrednich realizowanych przede wszystkim wśród beneficjantów pomocy społecznej oraz na analizach dokumentów i opracowaniu danych statystycznych. Część strategiczna przygotowana na podstawie konsultacji i warsztatów strategicznych z partnerami lokalnymi, w tym zespołem zadaniowym powołanym przez Prezydenta Miasta, obejmowała między innymi priorytety polityki społecznej oraz działania i projekty przyczyniające się do osiągnięcia celów operacyjnych wraz z systemem monitoringu i ewaluacji.

Tak przygotowany dokument spełnia trzy podstawowe funkcje:

– analityczną – oparty na rzetelnej diagnozie i w ten sposób dostosowany do potrzeb miasta,
– programową – zawierający precyzyjne cele, kierunki i projekty,
– ewaluacyjną – obejmujący mechanizmy monitoringu i ich mierniki na poziomie celów / kierunków / projektów.

Strategia została przyjęta uchwałą Rady Miasta Będzina w grudniu 2013 roku.

Załączniki