Strategia Rozwoju Gminy Miasteczko Śląskie do 2023 roku

Prace nad Strategią obejmowały między innymi:

  • przygotowanie i przeprowadzenie badań diagnostycznych przy wykorzystaniu danych statystycznych, opracowań lokalnych i regionalnych,
  • przeprowadzenie badań ankietowych drogą internetową,
  • przeprowadzenie dwóch warsztatów dotyczących określenia celów oraz kierunków działań strategicznych oraz sformułowania strategicznych projektów wdrożeniowych,
  • wprowadzenie do projektu dokumentu uwag uzyskanych w wyniku konsultacji społecznych, w tym przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego dla mieszkańców dotyczącego Strategii,
  • prezentację projektu dokumentu na komisjach i na sesji Rady Miejskiej.

Załączniki