Hołd.ART – Promocja twórców

1. W ramach działalności Fundacji wydany został kalendarz zawierający informacje o ciekawych, niezależnych artystach z regionu. 2. INDUSTRIADA 2018 NA FICINUSIE – projekt FEMINA SILESIA w wykonaniu: Joli Literskiej z zespołem, Barbary Lubos, Marcina Powera Peły – widowisko multidyscyplinarne szczegóły www.industriada.pl

Konkurs plastyczny “Śląsk – mój dom w przyszłości”

Konkurs został zrealizowany w 2016 roku wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 24 w Rudzie Śląskiej. Celem Konkursu jest: rozwijanie aktywności twórczej i kreatywności dzieci i młodzieży, kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych, budowanie tożsamości regionalnej i uczestnictwo w kształtowaniu przyszłości społeczności lokalnej. Praca mogły być wykonane na papierze o formacie A 3 lub […]

Film dokumentalno-przyrodniczy “Polder Buków – koegzystencja człowieka z naturą”

Polder Buków położony jest w bardzo interesującym geograficznie miejscu u północnych wrót Bramy Morawskiej. Miejsce to, w przeszłości i współcześnie, pełni istotną rolę w procesie migracji roślin i zwierząt. Zbudowane tu wały przeciwpowodziowe zapewniają rzece Odrze możliwość swobodnego rozlewania się. Polder Buków z roku na rok staje się coraz ciekawszym miejscem do prowadzenia obserwacji naukowych […]

Strategia Rozwoju Kultury w Mieście Tychy 2017 – 2020 +

Celem prac było m.in.:  stworzenie syntetycznego obrazu stanu i procesów rozwoju kultury w mieście,  określenie wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań oraz podmiotów rozwoju kultury w mieście wraz z określeniem ich aktualnej i potencjalnej roli w procesach rozwoju,  identyfikacja pozycji kultury w rozwoju miasta,  pozycjonowanie miasta w otoczeniu przy wykorzystaniu kultury,  wypracowanie platform […]

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic

Prace nad dokumentem obejmowały: ·dostosowanie redakcyjne obowiązującego Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 w zakresie zmian obszarów rewitalizacji oraz listy projektów ·aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic i dostosowaniu go do Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Fundacja odpowiedzialna była między innymi za weryfikację badań diagnostycznych i delimitację obszarów rewitalizacji oraz […]

Strategia Rozwoju Gminy Świerklaniec do roku 2030

Strategia Rozwoju Świerklańca to dokument porządkujący informacje o gminie i pozwalający efektywnie zarządzać rozwojem zarówno w horyzoncie operacyjnym jak i strategicznym do 2030 roku. Podstawą jego opracowania jest z jednej strony wysoka użyteczność i praktyczność korzystania z niego po uchwaleniu, a z drugiej strony możliwie jak najwyższy poziom utożsamiania się z rozstrzygnięciami strategicznymi, w tym […]

Plan funkcjonalno-użytkowy zarządzania parkiem w Świerklańcu

Eksperci Fundacji opracowali dokument, który ma ułatwić zarządzanie parkiem w Świerklańcu oraz przyczynić się do sprostania wyzwaniom organizacyjnym i finansowym. Prace te obejmowały zarówno analizę dokumentów jak i weryfikację dotychczasowego zarządzania parkiem, aktywności realizowanych na jego terenie jak również zamierzeń inwestycyjnych i promocyjnych. Dokument będzie odnosił się do wielowymiarowych analiz i propozycji rozwiązań zarówno w […]

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przemków

Eksperci Fundacji brali udział w opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przemków. Przedmiotem ich prac było wykonanie diagnozy architektoniczno – urbanistycznej i technicznej. W ramach przygotowania dokumentów przeprowadzono m.in. warsztaty diagnostyczne oraz badania ankietowe.

Strategia Rozwoju Siemianowic Śląskich do 2030 roku

Strategia Rozwoju Siemianowic Śląskich do 2030 roku jest nadrzędnym dokumentem, który porządkuje wiedzę o mieście oraz wskazuje najważniejsze kierunki rozwoju na najbliższe lata. Proces opracowania strategii zakładał pięć etapów konsultacji: w pierwszej kolejności badania ankietowe obejmujące zarówno aspekty diagnostyczne jak i propozycji działań oraz projektów.