Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasteczko Śląskie do 2023 roku

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji (LPR) obejmują między innymi: przygotowanie i przeprowadzenie badań diagnostycznych przy wykorzystaniu danych statystycznych, opracowań lokalnych i regionalnych, przeprowadzenie badań ankietowych drogą internetową, przeprowadzenie dwóch warsztatów dotyczących określenia celów oraz kierunków działań rewitalizacyjnych oraz sformułowania rewitalizacyjnych projektów wdrożeniowych, opracowania mapowe LPR’u między innymi w zakresie delimitacji obszaru (obszarów) rewitalizacji i ewentualnie […]

Strategia Rozwoju Gminy Miasteczko Śląskie do 2023 roku

Prace nad Strategią obejmowały między innymi: przygotowanie i przeprowadzenie badań diagnostycznych przy wykorzystaniu danych statystycznych, opracowań lokalnych i regionalnych, przeprowadzenie badań ankietowych drogą internetową, przeprowadzenie dwóch warsztatów dotyczących określenia celów oraz kierunków działań strategicznych oraz sformułowania strategicznych projektów wdrożeniowych, wprowadzenie do projektu dokumentu uwag uzyskanych w wyniku konsultacji społecznych, w tym przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego dla […]

Strategia Rozwoju Gminy Woźniki 2020+

Prace nad dokumentem obejmowały między innymi: przygotowanie i przeprowadzenie badań diagnostycznych przy wykorzystaniu danych statystycznych, opracowań lokalnych i regionalnych, przeprowadzenie badań ankietowych drogą internetową, przeprowadzenie dwóch warsztatów strategicznych dotyczących określenia celów oraz kierunków działań oraz sformułowania projektów wdrożeniowych, przeprowadzenie konsultacji społecznych i ostateczną redakcje dokumentu wraz z jego prezentacją  na komisjach i na sesji Rady […]

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin

Eksperci Fundacji brali udział w opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin. Przedmiotem ich prac było wykonanie: diagnozy architektoniczno – urbanistycznej i technicznej oraz diagnozy ekonomiczno – gospodarczej. W ramach przygotowania dokumentów  przeprowadzono  m.in. warsztaty diagnostyczne oraz badania ankietowe.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Będzina na lata 2014-2020

Prace nad dokumentem obejmowały opracowanie dwóch części strategii. Część diagnostyczna bazowała na badaniach ankietowych i wywiadach bezpośrednich realizowanych przede wszystkim wśród beneficjantów pomocy społecznej oraz na analizach dokumentów i opracowaniu danych statystycznych. Część strategiczna przygotowana na podstawie konsultacji i warsztatów strategicznych z partnerami lokalnymi, w tym zespołem zadaniowym powołanym przez Prezydenta Miasta, obejmowała między innymi […]

Program Rewitalizacji Sulejówka na lata 2016-2020+

Prowadzone prace miały na celu sporządzenie diagnozy obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w Sulejówku oraz identyfikacja zjawisk negatywnych występujących na terenie Miasta Sulejówek wraz z określeniem przyczyn występowania tych zjawisk, z pogłębioną analizą negatywnych zjawisk społecznych w wyniku czego wskazano obszary koncentracji zjawisk negatywnych – społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych. Istotnym elementem Programu jest wskazanie rodzajów projektów i […]

Gliwicki Program Rewitalizacji do 2023 roku

Gliwicki Program Rewitalizacji był opracowany jako dokument zawierający diagnozę, cele, przedsięwzięcia oraz mechanizmy wdrażania dedykowane obszarom, na których występują problemy o ponadprzeciętnej w skali miasta koncentracji.

Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Biały Śląsk na lata 2016-2022

Eksperci Fundacji prowadzili prace związane z przygotowaniem projektu „Strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk na lata 2016-2022”. Obszar Funkcjonalny Biały Śląsk obejmuje 17 gmin zlokalizowanych w centralno-zachodniej części województwa śląskiego. W skład tego obszaru wchodzą miasta tworzące w części tzw. rdzeń Metropolii Górnośląskiej tj. Bytom, Tarnowskie Góry oraz Radzionków oraz lokalny ośrodek rozwoju – miasto Lubliniec, […]

Jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks. prof. W. Basisty

Prace obejmowały przygotowanie prezentacji filmowej dokumentującej niezwykły życiorys ks. prof. W. Basisty, obchodzącego 22.06.2014 r. jubileusz 60-lecia kapłaństwa. Ksiądz Władysław Basista urodził się 14 lutego 1928 roku w Niedobczycach. W młodości był działaczem ZHP i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Duszpasterz akademicki, prowadził duszpasterstwo wakacyjne w Szwajcarii i wymianę studentów między Polską a Niemcami. Jest również […]