Zespół

Fundacja Kreatywny Śląsk została założona w 2013 roku.

Głównym celem działania Fundacji jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego, w szczególności województwa śląskiego.

W skład Rady Programowej będącej ciałem doradczym wchodzą:

dr Krzysztof Wrana

Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Kreatywny Śląsk.

Doktor nauk ekonomicznych. Specjalizujący się w rozwoju lokalnym i regionalnym, zarządzaniu strategicznym, rozwoju nowej gospodarki oraz rewitalizacji.

Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju Regionalnego Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej Sekretarz Komisji nad Przyszłością Śląska KPZK PAN o/Katowice.

Autor, współautor i konsultant licznych dokumentów strategicznych regionalnych i lokalnych oraz licznych publikacji naukowych. Uczestnik projektów badawczych, z zakresu planowania rozwoju.  Ekspert w Instytucie Ochrony Środowiska Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Członek lokalnych i regionalnych gremiów przyznających nagrody i wyróżnienia dla przedsiębiorców.

dr Mariusz Raczek

Nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu rozwoju lokalnego i regionalnego, smart city, zarządzania strategicznego w sektorze publicznym i prywatnym. Ekspert Centrum Rozwoju Regionalnego Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Autor i współautor licznych opracowań strategicznych dla sektora publicznego na poziomie lokalnym, regionalnym i makroregionalnym oraz dla sektora przedsiębiorstw. Kierownik projektów z zakresu przygotowania dokumentów strategicznych i planistycznych z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego, rewitalizacji i systemów monitorowania oraz ewaluacji polityk publicznych.

Posiada szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania oraz  funkcjonowania organów zarządczych i organów  nadzoru podmiotów sektora usług publicznych, biznesu i NGO. Członek Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Polskiej Akademii Nauk oddział w Katowicach.

Zarząd Fundacji tworzą:

Przemysław Antkowiak

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Laureat w międzyuczelnianym konkursie na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju, organizowanego przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział Śląski.

Specjalista w zakresie: rozwoju lokalnego, zarządzania strategiczne, analiz ekonomiczno-przestrzennych i narzędzi partycypacyjnych.

Wielki entuzjasta nowych technologii, partycypacji społecznej, organizacji pozarządowych i biegów długodystansowych.

Fundacja Kreatywy Śląsk dążąc do zachowania najwyższej jakości świadczonych usług, wsparcia i oferowania rozwiązań odpowiadających za faktyczne potrzeby i wyzwania lokalne współpracuje z doświadczonymi specjalistami i naukowcami znającymi specyfikę zarządzania i prowadzenia polityki rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym, działającymi w obszarze planowania strategicznego, rozwoju lokalnego, regionalnego oraz społecznego i gospodarczego a także rewitalizacji i urbanistyki oraz ochrony środowiska.