Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku

Lokalny Program Rewitalizacji stanowić ma istotny element polityki rewitalizacji do roku 2022 w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny. Zakres zaplanowanych działań oraz projektów wpisuje się w szerokie rozumienie rewitalizacji jako procesu kompleksowego, skoordynowanego, wieloletniego, prowadzonego na określonym obszarze, obejmującego zmiany w wymiarze przestrzennym, technicznym, społecznym i ekonomicznym.

Załączniki