Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic

Prace nad dokumentem obejmowały:
·dostosowanie redakcyjne obowiązującego Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 w zakresie zmian obszarów rewitalizacji oraz listy projektów
·aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic i dostosowaniu go do Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Fundacja odpowiedzialna była między innymi za weryfikację badań diagnostycznych i delimitację obszarów rewitalizacji oraz przeprowadzenie badań ankietowych i warsztatów strategicznych.
W ramach prac eksperci Fundacji dokonali również weryfikacji i uszczegółowienia projektów wdrożeniowych pod kątem wytyczonych celów, zachowania komplementarności i wpływu na zdelimitowane obszary rewitalizacji wraz opracowaniem zaktualizowanych kart projektów. Dominującym podejściem do prac była możliwie jak największa partycypacja społeczna na każdym etapie sporządzania i planowanego wdrażania LPR-u.