Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do roku 2020

W toku przygotowania strategii określono kierunki rozwoju gminy i miasta w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej, budowanie partnerstw lokalnych na rzecz lokalnego rozwoju, zapewnienie partycypacji społecznej w procesie planowania. Stosowano metody eksperckie i partycypacyjne w zakresie przygotowania projektu.