Strategia Rozwoju Gminy Strumień na lata 2014-2022

W toku przygotowania strategii określono kierunki rozwoju gminy w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej, budowanie partnerstw lokalnych na rzecz lokalnego rozwoju, zapewnienie partycypacji społecznej w procesie planowania. Stosowano metody eksperckie i partycypacyjne w zakresie przygotowania projektu. (projekt ukończony po 31.12.2014r.)

Załączniki