Strategia Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2014-2020

Prace obejmowały opracowanie projektu strategii rozwoju miasta Jarosławia. Określenie kierunków rozwoju miasta w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej, budowanie partnerstw lokalnych na rzecz lokalnego rozwoju, zapewnienie partycypacji społecznej w procesie planowania. Stosowano metody eksperckie i partycypacyjne w zakresie przygotowania projektu.

Załączniki